About Us

บริษัท กรีนเวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างประเภท Light-emitting diode (LED) ครบวงจร โดยโรงงานผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 1955-2551 พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อาทิ การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนบริการติดตั้งระบบแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายเหมาะกับลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างทุกกลุ่ม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารพาณิชย์  ออฟฟิตสำนักงาน สนามบิน ถนนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย์การค้า และ บ้านพักอาศัย เป็นต้น โดยบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า GREENWAY 

Visitors: 19,207